August 7, 2020

คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

January 9, 2020

สถิติการศึกษา (ฉบับย่อ) ปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

January 3, 2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

                    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กำหนดโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ พร้อมทั้งกำหนด Timeline การจัดโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างสมบูรณ์ในเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่ง หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]
December 3, 2019

แนวโน้มความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ 63 – 67