October 14, 2018

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

 
October 8, 2018

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบ

September 26, 2018

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน

August 24, 2018

แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายThailand 4.0 (Maga Project)

August 2, 2018

แบบสอบถาม เรื่องการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปี 2562

June 20, 2018

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน