August 2, 2018

แบบสอบถาม เรื่องการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปี 2562

June 20, 2018

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน

June 6, 2018

ระบบ eMENSCR

April 9, 2018

ข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561

April 5, 2018

กรอบแนวทางการจัดทำรายงานผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานสนับสนุน)

April 5, 2018

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี

  เรื่อง “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี”  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เดิมของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ขั้นตอนการวางแผน การติดตามตัวชี้วัด การพิจารณาโครงการและการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน 2.2 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2561 […]