January 9, 2020

สถิติการศึกษา (ฉบับย่อ) ปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

January 3, 2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

                    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กำหนดโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ พร้อมทั้งกำหนด Timeline การจัดโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างสมบูรณ์ในเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่ง หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]
December 3, 2019

แนวโน้มความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ 63 – 67

December 3, 2019

(ร่าง)คู่มือการประเมินตนเองกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

June 25, 2020

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

June 18, 2020

การรายงานผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key – Results : KR) ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

May 5, 2020

สรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด มทร.ธัญบุรี

April 23, 2020

ประกาศจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์