September 18, 2017

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี รอบ 12 เดือน ปี 2560

September 12, 2017

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แผนงานบูรณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
July 11, 2017

แบบฟอร์มใบงาน (Workshop) คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน

June 14, 2017

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 จากระบบ GFMIS

June 12, 2017

แบบฟอร์มข้อมูลเป้าหมาย นักเรียน/นักศึกษา

June 7, 2017

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี รอบ 9 เดือน ปี2560

June 1, 2017

งบประมาณเงินรายได้ปี 2560 จัดสรรจากรายรับจริงปี 2559

May 9, 2017

แผนที่สถานที่จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย

May 5, 2017

แบบฟอร์มการรายงานสถานะโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินเหลือจ่ายของโครงการ

April 10, 2017

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

April 7, 2017

ข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ไตรมาส 2 ประจำปี 2560

March 15, 2017

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

March 15, 2017

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

March 9, 2017

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดส่วนกลาง มทร.ธัญบุรี รอบ 6 เดือน

 
March 9, 2017

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 จากระบบ GFMIS

March 7, 2017

กรอบแนวทางการจัดทำรายงานผลแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560

 
February 21, 2017

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 3 ต.ค. 2559 ปีงบประมาณ 2560 และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย