NameSizeHits
NameSizeHits
งานวิเคราะห์งบประมาณ
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะ/วิทยาลัย (กำหนดส่ง 11 พ.ค. 61) <<ดาวน์โหลด>>1.1 MB26
คู่มือการเสนอขอเงินรายได้ ประจำปี 2562 หน่วยงานสนับสนุน (กำหนดส่ง 30 เมษายน 2561) <<ดาวน์โหลด>>411.8 KB27
แบบฟอร์มการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 <<ดาวน์โหลด>>4.8 MB60
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 <<ดาวน์โหลด>>39.1 KB91
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ในส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) <<ดาวน์โหลด>>18.9 MB73
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 <<ดาวน์โหลด>>102.4 KB77
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 <<ดาวน์โหลด>>103.4 KB64
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 <<ดาวน์โหลด>>98.3 KB203
แบบฟอร์มงบบูรณาการปี 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>29.0 KB100
แนวทางโครงการปี62-งบบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>50.7 KB103
แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร <<ดาวน์โหลด>>108.2 KB32
แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ <<ดาวน์โหลด>>4.8 MB29
แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล <<ดาวน์โหลด>>5.1 MB30
แผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ <<ดาวน์โหลด>>56.3 KB37
แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง <<ดาวน์โหลด>>1.1 MB40
คู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (กำหนดส่ง 16 ต.ค 60) <<ดาวน์โหลด>>446.8 KB121
คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง <<ดาวน์โหลด>>135.3 KB119
งบประมาณเงินรายได้ ปี 60 จัดสรรจากรายรับจริง ปี 2559 <<ดาวน์โหลด>>84.5 KB46
มาตรฐานครุภัณฑ์ สารสนเทศ ฉบับเดือนเมษายน 2560 <<ดาวน์โหลด>> 995.1 KB75
มาตรฐานครุภัณฑ์ การศึกษา ฉบับเดือนมีนาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>> 3.3 MB72
การจัดตั้งคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (กำหนดส่ง 30 พ.ย. 59) <<ดาวน์โหลด>>375.5 KB230
แบบฟอร์มงบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 (กำหนดส่ง 31 ตุลาคม พ.ศ.2559) <<ดาวน์โหลด>>2.1 MB204
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย รองรับยุทธศาสตร์ชาติและMaga Project เสนอของบประมาณประจำปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>67.7 KB185
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2559 <<ดาวน์โหลด>>3.6 MB358
แบบฟอร์มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ << ดาวน์โหลด >>86.0 KB350
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรด้านการฝังตัวในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ณ ต่างประเทศ (DP 3) <<ดาวน์โหลด>>32.3 KB439
เอกสารบรรยายการเขียนโครงการของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน <<ดาวน์โหลด>>568.6 KB1401