NameSizeHits
NameSizeHits
งานวิเคราะห์งบประมาณ
แบบฟอร์มการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 <<ดาวน์โหลด>>4.8 MB34
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 <<ดาวน์โหลด>>39.1 KB49
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ในส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) <<ดาวน์โหลด>>18.9 MB28
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 <<ดาวน์โหลด>>102.4 KB59
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 <<ดาวน์โหลด>>103.4 KB42
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 <<ดาวน์โหลด>>98.3 KB132
แบบฟอร์มงบบูรณาการปี 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>29.0 KB92
แนวทางโครงการปี62-งบบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>50.7 KB95
แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร <<ดาวน์โหลด>>108.2 KB23
แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ <<ดาวน์โหลด>>4.8 MB22
แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล <<ดาวน์โหลด>>5.1 MB27
แผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ <<ดาวน์โหลด>>56.3 KB33
แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง <<ดาวน์โหลด>>1.1 MB36
คู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (กำหนดส่ง 16 ต.ค 60) <<ดาวน์โหลด>>446.8 KB110
คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง <<ดาวน์โหลด>>135.3 KB109
งบประมาณเงินรายได้ ปี 60 จัดสรรจากรายรับจริง ปี 2559 <<ดาวน์โหลด>>84.5 KB46
มาตรฐานครุภัณฑ์ สารสนเทศ ฉบับเดือนเมษายน 2560 <<ดาวน์โหลด>> 995.1 KB59
มาตรฐานครุภัณฑ์ การศึกษา ฉบับเดือนมีนาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>> 3.3 MB68
คู่มือ การจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (คณะ/วิทยาลัย) กำหนดส่ง 9 มิถุนายน 2560 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MB110
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานสนับสนุน) กำหนดส่ง 31 มีนาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>326.0 KB88
การจัดตั้งคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (กำหนดส่ง 30 พ.ย. 59) <<ดาวน์โหลด>>375.5 KB224
แบบฟอร์มงบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 (กำหนดส่ง 31 ตุลาคม พ.ศ.2559) <<ดาวน์โหลด>>2.1 MB204
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย รองรับยุทธศาสตร์ชาติและMaga Project เสนอของบประมาณประจำปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>67.7 KB184
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2559 <<ดาวน์โหลด>>3.6 MB329
แบบฟอร์มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ << ดาวน์โหลด >>86.0 KB345
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรด้านการฝังตัวในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ณ ต่างประเทศ (DP 3) <<ดาวน์โหลด>>32.3 KB434
เอกสารบรรยายการเขียนโครงการของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน <<ดาวน์โหลด>>568.6 KB1350