Print this Page

งานวิเคราะห์งบประมาณ

NameSizeHits
NameSizeHits
งานวิเคราะห์งบประมาณ
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป <<ดาวน์โหลด>>98.3 KB45
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม <<ดาวน์โหลด>>101.4 KB25
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ <<ดาวน์โหลด>>99.3 KB38
แบบฟอร์มความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>60.6 KB21
แบบฟอร์มประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ปี 60 ภาคเรียนที่ 1-60 <<ดาวน์โหลด>>98.8 KB123
การจัดตั้งคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (กำหนดส่ง 30 พ.ย. 59) <<ดาวน์โหลด>>375.5 KB162
แบบฟอร์มงบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 (กำหนดส่ง 31 ตุลาคม พ.ศ.2559) <<ดาวน์โหลด>>2.1 MB157
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย รองรับยุทธศาสตร์ชาติและMaga Project เสนอของบประมาณประจำปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>67.7 KB127
คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง <<ดาวน์โหลด>>126.3 KB168
มาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 <<ดาวน์โหลด>>3.7 MB78
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2559 <<ดาวน์โหลด>>3.6 MB195
แบบฟอร์มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ << ดาวน์โหลด >>86.0 KB278
มาตรฐานครุภัณฑ์สารสนเทศฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 <<ดาวน์โหลด>>469.7 KB660
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรด้านการฝังตัวในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ณ ต่างประเทศ (DP 3) <<ดาวน์โหลด>>32.3 KB382
เอกสารบรรยายการเขียนโครงการของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน <<ดาวน์โหลด>>568.6 KB1077

Permanent link to this article: http://www.pld.rmutt.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93-2/

Leave a Reply