Print this Page

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

NameSizeHits
NameSizeHits
งานวิเคราะห์งบประมาณ
คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง <<ดาวน์โหลด>>135.3 KB4
งบประมาณเงินรายได้ ปี 60 จัดสรรจากรายรับจริง ปี 2559 <<ดาวน์โหลด>>84.5 KB21
มาตรฐานครุภัณฑ์ สารสนเทศ ฉบับเดือนเมษายน 2560 <<ดาวน์โหลด>> 995.1 KB22
มาตรฐานครุภัณฑ์ การศึกษา ฉบับเดือนมีนาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>> 3.3 MB25
คู่มือ การจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (คณะ/วิทยาลัย) กำหนดส่ง 9 มิถุนายน 2560 <<ดาวน์โหลด>>1.0 MB76
แบบฟอร์มการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561<<ดาวน์โหลด>>5.0 MB58
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานสนับสนุน) กำหนดส่ง 31 มีนาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>326.0 KB63
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>98.3 KB130
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>101.4 KB71
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>99.3 KB92
แบบฟอร์มประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ปี 60 ภาคเรียนที่ 1-60 <<ดาวน์โหลด>>98.8 KB212
การจัดตั้งคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (กำหนดส่ง 30 พ.ย. 59) <<ดาวน์โหลด>>375.5 KB198
แบบฟอร์มงบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 (กำหนดส่ง 31 ตุลาคม พ.ศ.2559) <<ดาวน์โหลด>>2.1 MB179
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย รองรับยุทธศาสตร์ชาติและMaga Project เสนอของบประมาณประจำปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>67.7 KB153
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2559 <<ดาวน์โหลด>>3.6 MB246
แบบฟอร์มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ << ดาวน์โหลด >>86.0 KB319
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรด้านการฝังตัวในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ณ ต่างประเทศ (DP 3) <<ดาวน์โหลด>>32.3 KB410
เอกสารบรรยายการเขียนโครงการของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน <<ดาวน์โหลด>>568.6 KB1175

Permanent link to this article: http://www.pld.rmutt.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93-2/

Leave a Reply