Print this Page

งานวิเคราะห์งบประมาณ

NameSizeHits
NameSizeHits
งานวิเคราะห์งบประมาณ
มาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 <<ดาวน์โหลด>>3.7 MB17
การจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (สำหรับคณะ/วิทยาลัย) กำหนดส่ง วันที่ 10 มิ.ย. 59 <<ดาวน์โหลด>>2.8 MB188
การจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2560 (หน่วยงานสนับสนุน) (กำหนดส่ง 2 พ.ค.59) <<ดาวน์โหลด>>430.0 KB101
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป <<ดาวน์โหลด>>97.8 KB144
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม <<ดาวน์โหลด>>101.9 KB97
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ <<ดาวน์โหลด>>99.8 KB102
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2559 <<ดาวน์โหลด>>3.6 MB141
คู่มือการจัดทำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กำหนดส่ง 30 พ.ย. 58) <<ดาวน์โหลด>>2.0 MB242
แบบฟอร์มโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ << ดาวน์โหลด >>86.0 KB233
มาตรฐานครุภัณฑ์สารสนเทศฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 <<ดาวน์โหลด>>469.7 KB595
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรด้านการฝังตัวในสถานประกอบการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ณ ต่างประเทศ (DP 3) <<ดาวน์โหลด>>32.3 KB336
เอกสารบรรยายการเขียนโครงการของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน <<ดาวน์โหลด>>568.6 KB958

Permanent link to this article: http://www.pld.rmutt.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93-2/

Leave a Reply