ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ
October 6, 2016
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยรองรับยุทธศาสตร์ชาติและMaga Project เสนอของบประมาณประจำปี 2561
October 13, 2016

 

สำนักงบกระทรวงดิจิทัลและสังคม

Leave a Reply