แผนดำเนินงาน/คำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผล 

แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

1.ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ.2560-2579 <<ดาวน์โหลด>>20.7 MB86
2.แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ) <<ดาวน์โหลด>>7.2 MB123
3.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <<ดาวน์โหลด>>18.1 MB84

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลยุทศาสตร์

1.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 38/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 <<ดาวน์โหลด>>1.8 MB57
2.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 10/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 <<ดาวน์โหลด>>225.8 KB53
3.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 21/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>1.1 MB54
4.คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 437/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 <<ดาวน์โหลด>>1.4 MB57
5.คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 4559/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 <<ดาวน์โหลด>>676.8 KB60