การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562  

1.กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1.กรอบแนวทางการจัดทำรายงานผลแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ 2562 <<ดาวน์โหลด>>2.7 MB52
2.กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>20.4 MB56

2.รายงานผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2562

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>16.4 MB48
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>17.3 MB49

3.รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>10.0 MB48
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>18.5 MB105

4.รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี / คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี

1.การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 <<ดาวน์โหลด>>12.8 MB53
2.การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 <<ดาวน์โหลด>>8.9 MB50
3.การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 <<ดาวน์โหลด>>3.9 MB86
4.การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 <<ดาวน์โหลด>>3.1 MB52