รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

1.รายงานผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2561

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>168.3 KB61
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>387.9 KB59
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>5.6 MB51
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>10.3 MB80

2.รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>331.8 KB67
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>635.0 KB77
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>17.5 MB54
4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) คณะ/วิทยาลัย <<ดาวน์โหลด>>14.5 MB58

3.รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>18.1 MB97