รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ส่วนที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>15.6 MB51
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ส่วนที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>10.1 MB48
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB46
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB47
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB47
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB46
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 5) <<ดาวน์โหลด>>12.1 MB48

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดให้ครบทุกไฟล์เพื่อเปิดเอกสาร เนื่องจากไฟล์อัพโหลดมีขนาดใหญ่กว่าเซริฟเวอร์จึงต้องแบ่งเป็นหลายส่วน

2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>10.1 MB42
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>20.7 MB43

3.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>18.6 MB79
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>20.2 MB72
3.มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1_2562 <<ดาวน์โหลด>>2.1 MB59
4.มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2_2562 <<ดาวน์โหลด>>1.4 MB56
5.มติที่ประชุมกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>1.5 MB54
6.มติที่ประชุมกรรมการการเงินมหาวิทยาลัย งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>1.6 MB58

4.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>8.1 MB82
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>8.6 MB84