รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ส่วนที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>15.6 MB56
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ส่วนที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>10.1 MB54
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB51
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB52
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB53
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB51
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 5) <<ดาวน์โหลด>>12.1 MB53

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดให้ครบทุกไฟล์เพื่อเปิดเอกสาร เนื่องจากไฟล์อัพโหลดมีขนาดใหญ่กว่าเซริฟเวอร์จึงต้องแบ่งเป็นหลายส่วน

2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>10.1 MB49
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>20.7 MB48

3.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>18.6 MB105
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>20.2 MB92

4.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>8.1 MB105
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>8.6 MB106