รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ส่วนที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>15.6 MB67
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ส่วนที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>10.1 MB57
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 1) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB53
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 2) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB54
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 3) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB56
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 4) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB54
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนที่ 5) <<ดาวน์โหลด>>12.1 MB55
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>48.8 MB50
รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 - 4 (แบบ สงป.) <<ดาวน์โหลด>>24.5 MB42

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดให้ครบทุกไฟล์เพื่อเปิดเอกสาร เนื่องจากไฟล์อัพโหลดมีขนาดใหญ่กว่าเซริฟเวอร์จึงต้องแบ่งเป็นหลายส่วน

2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

1.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>10.1 MB57
2.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 <<ดาวน์โหลด>>20.7 MB57
3.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 <<ดาวน์โหลด>>39.3 MB55
4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 <<ดาวน์โหลด>>15.5 MB55

3.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>18.6 MB125
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>20.2 MB112
3.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 3) <<ดาวน์โหลด>>19.9 MB53
4.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (ไตรมาส 4) <<ดาวน์โหลด>>17.8 MB54

4.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>8.1 MB133
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>8.6 MB116
3.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 3) <<ดาวน์โหลด>>26.9 MB61
4.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (ไตรมาส 4) <<ดาวน์โหลด>>45.1 MB74