รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>19.7 MB166
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>19.7 MB120
3.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 3) <<ดาวน์โหลด>>17.3 MB97
4.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ไตรมาส 4) <<ดาวน์โหลด>>20.7 MB121

2.รายงานเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561

1.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 1) <<ดาวน์โหลด>>4.0 MB153
2.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 2) <<ดาวน์โหลด>>9.3 MB132
3.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 3) <<ดาวน์โหลด>>11.9 MB117
4.ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (ไตรมาส 4) <<ดาวน์โหลด>>14.0 MB150

3.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

1. บันทึก สงป การจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>3.1 MB57
2. บันทึก เรื่องการจัดสรร 29 กันยายน 2560 ปี งบประมาณปี 2561 <<ดาวน์โหลด>>801.6 KB79
3. ผลการเบิกจ่าย GFMIS แบบ Ev57b001 161061 ตุลาคม ปรับรูปแบบ 61 <<ดาวน์โหลด>>18.4 MB83
4. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งปม 2561 <<ดาวน์โหลด>>7.4 MB98

4.รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินโครงการปละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>16.3 MB70